Inlärningsstilar

Inlärningsstilar skiljer sig mellan elever

Åsikter om inlärningsstilar går isär. Ena sidan anser att utbildning ska individanpassas eftersom elever har olika inlärningsstilar, andra menar att det inte finns ett samband mellan individanpassad undervisning och elevers resultat. Å andra sidan borde motivationen öka med individanpassad undervisning – eller behöver elever skolsystemets uppförsbacke?

Elever har olika inlärningsstilar och individanpassad undervisning ser till individers särskilda egenskaper. För det är vad det huvudsakligen handlar om – människors olikheter. Tanken är att läraren ska lyfta fram elevers styrkor istället för svagheter och att det leder till ökad motivation hos eleven. Ökad motivation kan sedan hjälpa eleven att arbeta med sina svagheter.

Att ta till vara på elevers olika inlärningsstilar är på många sätt logiskt. Människor är olika, med skilda erfarenheter och förutsättningar. Därför är det underligt att skolsystemet utgår från att människor är lika varandra. Hur människor tar in information påverkas av emotionella, fysiologiska, miljömässiga, psykologiska och sociologiska faktorer, och människor reagerar väldigt olika på olika faktorer. Och av den anledningen kan det vara en god tanke att anpassa undervisningen utifrån elevers olika egenskaper.

Man talar ofta om fyra olika former av inlärning, eller inlärningsstilar. Det finns auditiva, kinestetiska, taktila och visuella inlärare. Auditiva inlärare lyssnar på hellre på läraren än läser en bok, en kinestetisk inlärare behöver längre tid för inlärning och lär sig bäst genom rörelser och arbete med kroppen. En taktil inlärare föredrar att lära sig genom att använda händerna, det kan exempelvis vara att rita eller använda dator. Den visuella läraren föredrar att se saker framför sig, exempelvis en bok eller en film.

Huruvida olika inlärningsstilar är skolsystemets framtid får vara osagt. Samtidigt är det logiskt att anta att individanpassad undervisning efter elevers olika inlärningsstilar är det bästa. Forskning har dock gjort sitt bästa för att motbevisa att det verkligen är så och menar att der inte går att hitta ett samband mellan individanpassad undervisning och bättre resultat. Fördelen går kanske att endast se på länge sikt, att enklare inlärning innebär högre motivation som på längre sikt främjar inlärningsförmågan.

inlärningsstilar